BRĂGĂU, ATAC FURIBUND LA CONDUCEREA PNL DIN CJ VÂLCEA

STOP PRIVATIZĂRII CET GOVORA S.A.!
Scandalizat de tentativa de înstrăinare a puținului care a mai rămas din prospera, cândva, industrie vâlceană, Florin Brăgău, președintele PRU Vâlcea le sugerează PNL-iștilor din conducerea Consiliului Județean Vâlcea să se înscrie la cursuri de reconversie profesională pentru a nu rămâne pe drumuri după alegeri.
Consiliul Judeţean Vâlcea este convocat luni, 29 februarie 2016, pentru a decide mandatarea reprezentantului acţionarului unic, Judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor de la societatea CET Govora să aprobe vânzarea unui număr de 24,57 milioane de acţiuni deţinute de întreprindere la SC Ciech Soda România SA, către compania Ciech (Ciech Spolka Akcyjna Varşovia), la preţul de 6,14 milioane de lei. Potrivit structurii sintetice consolidate a deţinătorilor de instrumente financiare, comunicate de Depozitarul Central, în prezent, CET Govora mai deţine doar 1,17% din capitalul social al SC Ciech Soda România SA. Prin scrisoarea nr. 6889 din 17 februarie 2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea la nr. 2640 din 17 februarie 2016, societatea CET Govora a solicitat mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la CET Govora să aprobe vânzarea pachetului de acţiuni deţinut de societate la SC Ciech Soda România SA către acţionarul majoritar Ciech Spolka Akcyjna Varşovia şi a transmis o notă de fundamentare în acest sens. Propunerea CET Govora este în conformitate cu prevederile art. 91 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi cu art. 14 din actul constitutiv al CET Govora şi art. 2 din contractul de mandat al reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora nr. 17151 din 30 septembrie 2015, aprobat potrivit anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 204 din 30 septembrie 2015.
CET Govora a participat la două majorări de capital social ale CSR
Conform unei note de fundamentare elaborată de conducerea CET Govora, privind vânzarea acţiunilor deţinute de CET Govora la SC Ciech Soda România SA, privatizarea fostelor Uzine Sodice Govora a fost făcută de către AVAS în anul 2006, prin vânzarea unui pachet de acţiuni reprezentând 92,9126% din capitalul social către Ciech Group SA Varşovia din Polonia, diferenţa de acţiuni fiind deţinută de acţionari minoritari, dintre care CET Govora deţinea cea mai mare pondere, de 5,47% din capitalul social, reprezentând un număr de 7,94 milioane de acţiuni cu o valoare nominală de 0,25 lei/acţiune, în valoare de 1,98 milioane de lei. Pe durata de derulare a contractului de livrare a energiei termice nr. 33239/2006, pachetul de acţiuni deţinut de CET Govora la Uzinele Sodice Govora a reprezentat o garanţie a respectării de către client a prevederilor contractuale, prin faptul că, deţinând o poziţie de acţionar minoritar, cu peste 5% din capitalul social al unei societăţi comerciale tranzacţionate pe o piaţă reglementată (Rasdaq), CET Govora avea o serie de drepturi, printre care, cele mai importante erau: dreptul de a cere convocarea adunării generale a acţionarilor; dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor; dreptul de a fi informat, în condiţiile legislaţiei pieţei de capital, în contextul în care USG era o societate listată la Bursa de Valori Bucureşti; dreptul de a ataca hotărârile AGA la care nu participă sau împotriva cărora votează. Începând cu anul 2014, Ciech Group SA a transferat pachetul de acţiuni deţinut la Uzinele Sodice Govora către Janikosoda din Polonia, societate care s-a angajat într-un proces de eficientizare şi dezvoltare a capacităţilor sale de producţie deţinute atât în Polonia cât şi în România, încercând încă de la preluare eliminarea acţionarilor minoritari din acţionariatul Uzinelor Sodice Govora şi transformarea societăţii în una de tip închis. În acest sens, a iniţiat o serie de demersuri printre care o ofertă publică de cumpărare a acţiunilor – finalizată fără atingerea obiectivului de achiziţionare a diferenţei de 7% din acţiuni, deţinută de alţi acţionari -, urmată de o majorare de capital în septembrie 2014, cu scopul de a dilua participarea acţionarilor minoritari. CET Govora a luat decizia de a-şi exercita dreptul de preempţiune şi de a menţine nivelul de participare în capitalul social al USG prin decizia ASF nr. 1288/18 septembrie 2014, subscriind în cadrul primei etape de majorare de capital un număr de 6,56 milioane de acţiuni în valoare de 1,64 milioane de lei şi un număr de 88.226 de acţiuni în valoare de 22.000 de lei în cadrul etapei a II-a de subscripţie, astfel că, la sfârşitul anului 2014 deţinea un număr de 14,6 milioane de acţiuni în valoare de 3,64 milioane de lei, reprezentând 5,5035% din capitalul social al Uzinelor Sodice Govora. În baza Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Rasdaq şi a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) de la SC Ciech Soda România SA din 15 ianuarie 2015 a fost decisă retragerea de la tranzacţionare a societăţii de pe piaţa Rasdaq şi radierea din evidenţa ASF a acţiunilor emise de societate, întreprinderea fiind delistată de pe pieţele de capital. În luna iulie 2015, a fost decisă o nouă majorare de capital social, în cadrul acesteia CET Govora exercitându-şi dreptul de preempţiune şi subscriind un număr de 9,9 milioane de acţiuni în valoare de 2,47 milioane de lei în prima etapa de subscriere şi 72.859 de acţiuni în valoare de 18.200 de lei în cadrul celei de-a doua, astfel că, atunci, CET Govora deţinea un număr 24,57 milioane de acţiuni în valoare de 6,14 milioane de lei.
CET risca să se transforme într-un acţionar captiv
În şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la SC Ciech Soda România SA din 4 septembrie 2015 a fost decisă o nouă majorare de capital, prin emiterea unui număr de 1,76 miliarde de acţiuni în valoare 440 de milioane de lei, în urma căreia, prin exprimarea dreptului de preempţiune şi pentru menţinerea participaţiei deţinute în structura acţionariatului, CET Govora trebuia sa subscrie un număr de circa 97,15 milioane de acţiuni, în valoare de 24,28 milioane de lei. Din lipsă de disponibilităţi băneşti, CET Govora nu a putut participa la majorarea de capital a SC Ciech Soda România SA, astfel că, în acest moment, participaţia CET Govora în capitalul social al SC Ciech Soda România SA s-a diminuat la 1,17%. Decizia de a participa la majorările de capital ale SC Ciech Soda România SA a fost una strategică din partea CET Govora, şi anume aceea de a participa activ la deciziile de dezvoltare şi asigurare a continuităţii activităţii SC Ciech Soda România SA, în condiţiile în care aceasta este cel mai mare client al societăţii. În prezent, SC Ciech Soda România SA achită la termen facturile de livrare a energiei termice şi ratele de eşalonare a creanţelor restante, este implicată într-un amplu program de dezvoltare a capacităţilor de producţie din care o primă etapă a fost finalizată la sfârşitului anului 2014, iar cea de-a doua, prin care cererea de energie termică se va majora cu peste 25% faţă de anul 2014 se va finaliza la sfârşitul anului 2016. Având în vedere, de asemenea, delistarea SC Ciech Soda România SA de pe pieţele de tranzacţionare a acţiunilor şi transformarea societăţii în una de tip închis, dar şi lipsa de lichidităţi cu care se confruntă CET Govora, se impunea reconsiderarea oportunităţii de deţinere de acţiuni la SC Ciech Soda România SA de către CET Govora. În condiţiile actuale, drepturile de acţionar minoritar ale CET Govora se rezumă printre altele doar la: participarea la şedinţele adunării generale a acţionarilor, dreptul la dividende, dreptul să fie informat cu privire la desfăşurarea adunărilor generale şi dreptul să îşi exercite liber dreptul de vot, dreptul de a ataca hotărârile AGA la care nu participă sau împotriva cărora votează. Aceste drepturi nu mai garantează centralei electrice de la Govora o participare activă la deciziile majore privind activitatea SC Ciech Soda România SA. Mai mult, prin transformarea societăţii într-una de tip închis, CET Govora riscă să se transforme într-un acţionar captiv. Ieşirea de la tranzacţionare a unei societăţi reprezintă o atingere fundamentală adusă intereselor şi drepturilor investitorilor pe piaţa de capital, care au realizat investiţia tocmai în considerarea calităţii de societate listată, a emitentului respectiv. Interesul acţionarului majoritar este de a controla o societate fără a fi nevoit să dea socoteală acţionarilor minoritari, fără a fi obligat să îi informeze în legătură cu operaţiunile economice efectuate şi fără a informa terţii (Bursa de Valori Bucureşti sau ASF) permanent, în legătură cu situaţia societăţii. Interesele acţionarilor minoritari sunt, însă, contrare: de a cunoaşte permanent situaţia societăţii în care au investit şi de a-şi putea vinde în orice moment participaţiile.
Din vânzarea acţiunilor, CET va cumpăra certificate de emisii de gaze
În cazul în care societatea emitentă se retrage de la tranzacţionare şi nu mai există un preţ stabilit pe piaţa de capital pentru acţiunile sale, dar, mai important, nu mai există nici atractivitate pentru investitori de a achiziţiona aceste titluri acţionarii minoritari ajung captivi, neputând valorifica în nici un mod acţiunile deţinute. În plus, valoarea acestor acţiuni se reduce considerabil, ca urmare a ieşirii de la tranzacţionare şi a încetării obligaţiilor de transparenţă şi protecţie a investitorilor stipulate de legislaţia pieţei de capital, acţionarii minoritari fiind puşi în situaţia de a pierde orice valoare economică încorporată de titlurile respective. Mai mult, acţionarul majoritar dispune asupra profiturilor obţinute de societate şi poate lua decizia de a reinvesti profitul obţinut sau de a constitui rezerve, şi nu de a acorda dividende, lipsind astfel acţionarii minoritari de singurul beneficiu economic pe care îl mai pot obţine din deţinerea de participaţii. În afara unor restricţii stabilite prin actul constitutiv, acţiunile sunt liber negociabile şi acţionarii pot cesiona toate acţiunile pe care le deţin sau o parte a acestora unui alt acţionar sau unui terţ neacţionar, fără nici o restricţie din partea societăţii. Conform statutului SC Ciech Soda România SA, acţiunile deţinute de CET Govora se pot ceda fără nici o restricţie, doar prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central SA, semnată de cedent şi cesionar sau de mandatării lor. O astfel de operaţiune va aduce o încasare de lichidităţi în valoare de 6,14 milioane de lei, în cazul în care transferul acţiunilor se va face la valoarea nominală a acestora, măsura fiind propusă de CET Govora în proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 în anexa nr. 8, de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a arieratelor ca măsura nr. 3, măsură asupra căreia proprietarul CET Govora, Consiliul Judeţean Vâlcea, a dispus amânarea pentru o analiză ulterioară, în vederea iniţierii unei hotărâri de Consiliu Judeţean care să reglementeze tranzacţia. SC Ciech Soda România SA, în cursul negocierilor purtate privind viitoarele relaţii comerciale cu CET Govora, şi-a manifestat în continuare interesul pentru tranzacţionarea pachetului de acţiuni deţinut de CET, un astfel de demers deschizând calea pentru continuarea colaborării pe termen lung şi în deplină încredere între parteneri. Încasarea preţului pentru acţiunile cedate va constitui sursă de finanţare pentru achiziţia, în luna martie, a deficitului pentru anul 2015 de certificate de emisii de gaze de seră de aproximativ 300.000 EUA, în valoare de 10 milioane de lei, fiind îndeplinită astfel măsura nr. 2 din bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 anexa nr. 8, termenul scadent de depunere a certificatelor EUA la Registrul Naţional de Emisii de gaze de seră fiind 31 martie 2016. Rezultatul exerciţiului financiar pentru anul 2015 al CET Govora, conform bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat, este o pierdere în sumă de 48,24 milioane de lei. Rezultatul este influenţat de creşterea cheltuielilor cu suma de 13,4 milioane de lei, prin înregistrarea deficitului de certificate (emisii CO2) comparativ cu 10,74 milioane de lei, cât s-au luat în calcul la fundamentare, totalul deficitului fiind de 24,15 milioane de lei. Rezultatul rectificat al CET Govora a fost influenţat şi din cauza creşterii cheltuielilor cu personalul cu 6 milioane de lei, prin: neaplicarea măsurilor din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat cu privire la cheltuielile de personal, respectiv reducerea numărului de persoane începând cu luna iulie 2015 (194 de persoane); includerea unei compensaţii salariate de circa 3,8 milioane de lei pentru personalul salariat din sediul CET Govora şi Termoficare Urbană, ca urmare a negocierii cu sindicatele din CET Govora, pentru echilibrarea salariului mediu de la centrala CET Govora cu salariul mediu de la activitatea de Minerit.
Ciech şi-a ipotecat la bănci acţiunile de la SC Ciech Soda România SA 
La data de 9 februarie 2016, Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Ciech Soda România SA a aprobat încheierea de către societate, ca parte care se obligă şi societate emitentă a acţiunilor obiect al ipotecii, compania Ciech, în calitate de debitor ipotecar, şi Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, în calitate de creditor ipotecar, a unui contract de ipotecă asupra acţiunilor şi altor drepturi deţinute de acţionar în SC Ciech Soda România SA, guvernat de legea română (contractul de ipotecă pe acţiuni), în considerarea contractului pentru facilităţi de credit la termen şi reutilizabile, cu rang prioritar, având o valoare totală pentru facilităţile la termen de maxim 290 de milioane de euro şi o valoare totală pentru facilităţile de credit reutilizabile, la data contractului multi-facilitate de credit, de 55 de milioane de euro, încheiat la data de 29 octombrie 2015 între, printre alţii, Ciech, în calitate de împrumutat, alte filiale ale Ciech, în calitate de împrumutaţi originari şi garanţi originari, sau numai garanţi temporari (şi anume:Ciech Soda Polska, Ciech Sarzyna şi Ciech Soda Deutschland GmbH & Co, ca împrumutaţi originali pentru anumite facilităţi auxiliare şi garanţi originari şi Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda, Ciech Vitrosilicon, Ciech Nieruchomosci, Ciech Transclean, Ciech Trading, Ciech Pianki, Ciech Cerium spolka z ograniczonq odpowiedzialnoscia, Cerium spolka z ograniczonq odpowiedzialnoscia, SDC GmbH, Sodawerk Holding Stasfurt GmbH, Sodawerk Stasfurt Verwaltungs GmbH ca garanţi temporari), Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, Credit Agricole Bank Polska, HSBC Bank Polska, Industrial and Commercial Bank of China, Oddzial w Polsce, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, în calitate de aranjori principali mandataţi, precum şi instituţiile financiare indicate în contractul multi facilitate de credit în calitate de creditori originari, Bank Handlowy w Warszawie, ca agent pentru celelalte părţi finanţatoare din contractul multi facilitate de credit şi Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, în calitate de agent pentru garanţii pentru celelalte părţi finanţatoare din contractul multi facilitate de credit. Facilităţile în cadrul contractului multi facilitate de credit urmează a fi utilizat în următoarele scopuri: facilităţile de credit la termen; pentru plata unor alte facilităţi de credit şi a unor obligaţii decurgând din anumite emisiuni de obligaţiuni, după cum este prevăzut în detaliu în contractul multi facilitate de credit; pentru finanţarea sau refinanţarea anumitor costuri de finanţare, după cum este prevăzut în contractul multi facilitate de credit; pentru scopuri generale corporative, iar facilităţile de credit reutilizabile, pentru nevoile generale corporative şi de capital circulant ale grupului Ciech (cu excepţia achiziţiei de societăţi, afaceri sau alte entităţi sau plata anticipată a facilităţilor la termen din cadrul contractului multi facilitate de credit). Acţionarii de la SC Ciech Soda România SA au mai aprobat împuternicirea consiliului de administraţie al societăţii să negocieze, să aprobe formele finale şi să încheie documentele menţionate în convocare, inclusiv, fără limitare: contractul de ipotecă pe acţiuni, toate şi oricare alte documente aferente, în conformitate cu, în legătură cu, prevăzute de sau referitoare la contractul multi facilitate de credit sau contractul de ipotecă pe acţiuni, etc.
Modificări în consiliul de administraţie al Ciech Soda România SA
La 9 februarie 2016 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC Ciech Soda România SA, prilej cu care s-a decis revocarea din funcţia de membru în consiliul de administraţie al societăţii a lui Jakub Zak şi numirea pe acest post a lui Jakub Frackowiak. În fine, AGA de la SC Ciech Soda România SA a luat act de demisia din funcţia de membru în consiliul de administraţie a doamnei Beata Ducin, la data de 30 septembrie 2015 şi l-a ales pe acest post pe Marcin Maiek. Conform unui material informativ redactat de conducerea SC Ciech Soda România SA, contractul multi facilitate de credit prevede ca acţionarul majoritar al SC Ciech Soda România SA, respectiv Ciech, să acorde părţilor finanţatoare o ipotecă pe acţiunile pe care le deţine în cadrul SC Ciech Soda România SA. Contractul de ipotecă pe acţiuni se va încheia între Ciech, în calitate de debitor ipotecar şi acţionar majoritar al SC Ciech Soda România SA, SC Ciech Soda România SA, în calitate de parte care se obligă şi emitent al acţiunilor ipotecate şi Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, în calitate de creditor ipotecar (contract de ipotecă pe acţiuni). SC Ciech Soda România SA nu acţionează în calitate de debitor ipotecar în baza contractului de ipotecă pe acţiuni, dar trebuie să îşi asume anumite obligaţii care derivă din rolul său de emitent al acţiunilor care vor fi ipotecate. Obligaţiile SC Ciech Soda România SA vor include în general: sprijinirea părţilor cu privire la înregistrarea ipotecii în baza contractului de ipotecă pe acţiuni, la înregistrarea acţionarilor şi, implicit, la executarea acestuia, dacă va fi necesar; la informarea creditorului ipotecar cu privire la evenimentele relevante pentru existenţa în bună regulă a SC Ciech Soda România SA sau acţiunile care fac obiectul ipotecii, precum orice litigiu, arbitraj sau proceduri administrative care sunt actuale, preconizate sau în curs împotriva sa, sau orice modificare în participaţia deţinută de Ciech, în calitate de debitor ipotecar, valoarea nominală a acţiunilor sau noi acţiuni care sunt emise către debitorul ipotecar; abţinerea de la anumite conduite, dacă nu sunt premise prin sau în conformitate cu documentele de finanţare de rang superior pe care contractul de ipotecă pe acţiuni este menit să le garanteze, precum divizări, fuziuni, consolidări sau restructurări corporative, modificări ale capitalului social sau distribuiri de dividende. Fondurile vor fi puse la dispoziţia SC Ciech Soda România SA în baza creditelor, sub rezerva primirii de către creditori a documentelor şi certificatelor obişnuite pentru tranzacţii de această natură, certificate care să confirme că nu există obligaţii fiscale restante, poliţe de asigurare şi cu condiţia ca respectivele credite să rămână neafectate până la data tragerii. Creditele sunt garantate prin garanţii acordate de fiecare dintre garanţi şi garanţi originari temporari către fiecare dintre creditori, la o valoare reprezentând 125% din angajamentul maxim al unui creditor, într-o anumită valută, cu condiţia ca suma totală a garanţiilor oferite de fiecare garant şi garant originar temporar să nu depăşească 125% din valoarea creditelor. În schimbul oferirii garanţiilor nu se anticipează nici o remuneraţie separată pentru garanţi şi garanţi originari temporari.
Se majorează redevenţa datorată de CET Govora către Consiliul Judeţean
Luni, 29 februarie 2016, Consiliul Judeţean Vâlcea va decide ca Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 40 din 31 martie 2009, privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri, precum şi concesionarea acestora către CET Govora să fie modificată. Articolul 2, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Se aprobă concesionarea bunurilor prevăzute la art. 1 societăţii CET Govora şi se stabileşte redevenţa lunară pentru acestea, astfel: pentru turbina cu abur în contrapresiune de tip DKA 6,5 MW, nivelul redevenţei este de 1,15 milioane de lei/an; pentru turbina cu abur în contrapresiune de tip DKA 4,7 MW, nivelul redevenţei este de 1 milion de lei/an; pentru tronson agent primar de la stâlpul 136 (minimum 500 m), respectiv zona pasaj subteran (inferior) subtraversare cale ferată la km 29+350 (2x30m) cu ţeavă Dn 800 mm, valoarea redevenţei rămâne la acelaşi nivel, respectiv 112.201 lei/an”. Prin acest proiect de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 40 din 31 martie 2009, privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri, precum şi concesionarea acestora CET Govora. Cu adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 250 din 7 ianuarie 2016, CET Govora a comunicat Consiliului Judeţean că valorile declarate, aferente proceselor verbale de recepţie a punerii în funcţiune nr. 290 şi nr. 291 din 31 decembrie 2008 au fost modificate, adăugându-se TVA la sumele facturate de SC General Turbo SA Bucureşti, în baza contractului de novaţie nr. 15831/2008 „Furnizarea a două instalaţii turboagregate cu abur în contrapresiune de la 130 bar la 35 bar, respectiv de la 13 bar la 6 bar, inclusiv realizarea fazelor de proiectare, realizarea lucrărilor de construcţii-montaj aferente şi punerea în funcţiune” pentru următoarele obiecte din cadrul acestui obiectiv de investiţii: instalaţie turboagregat (turbină) cu abur în contrapresiune de la 130 bar la 35 bar, tip DKA 6,5 MW, inclusiv realizarea fazelor de proiectare, realizarea lucrărilor de construcţii-montaj aferente şi punerea în funcţiune (valoare de înregistrare de 13,68 milioane de lei; instalaţie turboagregat (turbină) cu abur în contrapresiune de la 13 bar la 6 bar, tip TKR 4,7 MW, inclusiv realizarea fazelor de proiectare, realizarea lucrărilor de construcţii-montaj aferente şi punerea în funcţiune (valoare de înregistrare de 12,15 milioane de lei). Datele de identificare ale acestor bunuri sunt prevăzute în anexa proiectului de hotărâre, care o înlocuieşte pe cea de la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 40 din 31 martie 2009, privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri, precum şi concesionarea acestora către CET Govora. În aceste condiţii, nivelul redevenţei datorate Consiliului Judeţean Vâlcea de către CET Govora, prevăzut la art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 40 din 31 martie 2009, se modifică. Propunerea privind aprobarea nivelului minim al redevenţei datorate Consiliului Judeţean Vâlcea de către CET Govora pentru bunurile menţionate, este în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2, precum şi ale art. 59 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 91 alin. 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Sursa:
http://www.impactreal.ro/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *