ANAF Vâlcea anunță noutăţi legislative cu incidenţă fiscală

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16/06.01.2017, au fost publicate Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În cele de mai jos prezentăm principalele prevederi ale acestor acte normative.

 

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017, începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/ indemnizaţiile de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.

Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora, care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. IV Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Cultură” se majorează cu 50% faţă de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Începând cu data de 1 iulie 2017, valoarea punctului de pensie, stabilit potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016, se majorează cu 9% şi este de 1.000 lei.

Începând cu 1 martie 2017, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, este de 520 lei.

Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor este de 201 lei/lună/pe perioada derulării activităţilor didactice/student de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii.

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 a adus modificări Codului fiscal, principalele fiind în domeniile:

Impozitul pe profit

Se aplică scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definită potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi activităţi conexe acesteia, în primii 10 ani de activitate. Această facilitate fiscală va fi pusă în aplicare în condiţiile respectării reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.

 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

De la 1 februarie 2017 se consideră microîntreprindere persoana juridică care în exerciţiul financiar anterior nu a depăşit venituri în cuantum total de 500.000 euro, convertite în lei la cursul BNR de la finele exerciţiului anterior, cu păstrarea celorlalte criterii de încadrare.

Cotele de impozitare vor fi de: 1% pentru microîntrerpinderile cu unul sau mai mulţi salariaţi şi 3% pentru microîntreprinderile fără salariaţi.

Important! Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile pentru trecerea la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor sunt obligate la plata acestui impozit începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1-31 ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade fiscale.

 

Impozitul pe venit

Vor fi scutite de la plata impozitului pe venit şi persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activitaţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an;

Serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de salariaţi, se vor scădea din baza de impozitare a salariului, în limita a 400 de euro pe an;

În ceea ce priveşte impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor din patrimoniul personal a fost stabilită o cotă unică de 3%, dar şi o valoare neimpozabilă de 450.000 lei.

 

Contribuţii sociale

A fost reintrodusă scutirea pentru persoanele care realizează venituri din investiţii şi din alte surse, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l), respectiv:

  • venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;
  • venituri din pensii, definite conform art. 99;
  • venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
  • venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9);
  • venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
  • indemnizaţii de şomaj;
  • indemnizaţii pentru creşterea copilului;
  • ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  • indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale

Se elimină plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contravaloarea a 5 câştiguri salariale medii brute, prevăzut în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, investiţii şi din alte surse. Astfel, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează asupra venitului realizat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *