Anunţ angajare Comuna Ştefănesti – post vacant de bibliotecar

Primăria Comunei Ştefănesti, judeţul Vâlcea, anunţă scoaterea la concurs a postului vacant de bibliotecar, personal contractual , grad II, in cadrul compartimentului IT si biblioteca publica, aflat in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Ştefănesti, judeţul Vâlcea în data de 31.07.2017, ora.10.00 – proba scrisă si 03.08.2017, ora 10.00 – proba interviu. Ambele probe vor avea loc la sediul Primariei Comunei Stefanesti, judetul Valcea.

Dosarele se pot depune la sediul Primariei Comunei Ştefăneşti, judeţul Vâlcea in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Conditiile generale de participare la concurs sunt:

  1. a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d)are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

  1. studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
  2. curs de bibliotecar;
  3. vechime minim 6 luni in specialitatea studiilor.

Concursul va consta in:

Selectia dosarelor, proba scrisa si interviu

 

Relaţii suplimentare se pot obtine de la sediul Primariei Comunei Ştefăneşti sau la tel 0250830497, fax 0250 830415 sau pe adresa de e-mail: primariastefanesti@yahoo.com.

Persoana de contact : Patrascu Dumitra : tel 0724543350.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *