Primăria Ştefăneşti are nevoie de Administrator Public

Primăria Comunei Ştefănesti, judeţul Vâlcea, anunţă scoaterea la concurs a postului vacant de Administrator Public, personal contractual , aflat in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Ştefănesti, judeţul Vâlcea în data de 21.08.2017, ora.10.00 – proba scrisă si  23.08.2017 ora 10.00 – proba interviu. Ambele probe vor avea loc la sediul Primariei Comunei Stefanesti, judetul Valcea.

Dosarele se pot depune la sediul Primariei Comunei Ştefăneşti, judetul Valcea in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii in Monitorul Oficial.

      Conditiile generale de participare la concurs sunt:

 1. a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d)are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 8. h) nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 20 de ani;
 9. i) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita de lege.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 1. are studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice;
 2. nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 20 de ani;
 3. are aptitudini legate de procesul decizional, de organizare, de coordonare, de analiza si sinteza, planificare si actiune strategica , control si depistare deficiente,rezolvare operativa si eficienta a problemelor, excelenta comunicare orala si scrisa, capacitate de observatie, capacitate de relationare cu superiorii, colegii,subordonatii si publicul, de consilier si indrumare, gandire logica si clara,capacitate de adaptare, precum si gestionarea eficienta a resurselor alocate, creativitate si spirit de initiativa;
 4. are abilitati de negociere si mediere, capacitate de convingere, autocontrol, capacitate de a lua decizii;
 5. cunostinte operare calculator.
 6. Are o vechime in functii de conducere de minim 5 ani.

Concursul va avea loc la sediul Primariei Comunei Stefanesti, judetul Valcea si va avea 3 etape: selectia dosarelor, proba scrisa si interviul.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primariei Comunei Stefanesti sau la tel. 0250830495 sau pe adresa de e-mail  primariastefanesti@yahoo.com.

Persoana de contact: Patrascu Dumitra.

PRIMAR, UTA ALEXANDRU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *