Strategia de dezvoltare a sportului vâlcean 2017 – 2020

 

 

Motto: ,,Omul sfinţeşte locul’’

 Această iniţiativă de elaborare a unei strategii de dezvoltare a sportului în județul Vâlcea, este rezultatul conştientizării faptului că şansa dezvoltării competitive de viitor a județului şi prin sport, poate fi valorificată doar prin abordarea unei politici județene coerente de planificare strategic, cu scopul final de a asigura prosperitatea județului şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor săi.

Necesitatea elaborării unei strategii pertinente, pentru mediul sportiv reprezintă o provocare în a satisface la nivelul județului unele nevoi generale umane, răspunzând în acelaşi timp şi directivelor strategice de dezvolatre ale județului. Pe termen lung, sportul poate contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor din Vâlcea şi la crearea unui mediu comunitar cu reale valenţe europene.

Dezvoltarea sportului prin racordarea la valorile şi principiile europene presupune promovarea acelor principii şi mecanisme capabile să determine mutaţii profunde de mentalitate şi comportament în rândul comunităţii, alocarea constantă şi pertinentă a unor importante resurse financiare şi materiale în acest scop.

În  Cartea Albă a Sportului, sportul se defineşte ca: „toate formele de activităţi fizice care, printr-o participare mai mult sau mai puţin organizată, au drept obiectiv expresia sau ameliorarea condiţiei fizice şi psihice, dezvoltarea relaţiilor sociale sau dobândirea unor rezultate pozitive în competiţiile de toate nivelurile”. Comisarul  European,  Jan Figel afirma că “sportul este şi va fi permanent o piatră indispensabila la fundamentul construcţiei europene…, un stâlp care poate susţine solid edificiul comun”. Astfel, Consiliul Europei, îi recunoaşte sportului importanţa economico-socială, rolul de vector de imagine şi catalizator al bunelor relaţii internaţionale. De altfel, şi alte organizaţii internaţionale (O.N.U., U.N.E.S.C.O. şi O.M.S.) au semnalat importanţa sportului in creşterea calităţii vieţii, fapt care a contribuit la adoptarea unor politici statale ce vizează orizonturi de timp care ating sau chiar depăşesc anul 2020.

În acest context, ţinand seama de importanţa practicării sportului în asigurarea climatului social armonios, incluziunii sociale a categoriilor defavorizate, creşterii stării de sănătate a populaţiei şi dezvoltării economice durabile, precum şi de transformările politice, economice, sociale şi tehnologice petrecute, am elaborat o strategie de dezvoltare a sportului, care să fie un punct de plecare, în satisfacerea intereselor locale, județene şi naţionale în acord cu practica şi normele internaţionale.

Practicarea sportului şi atragerea  copiilor spre sport – de orice tip – trebuie sa fie un scop de importanţă majoră pentru autorităţile locale, pentru familii, pentru personalul didactic (în Anglia, aproape toţi elevii sunt legitimaţi la un sport).

Având în vedere că baza de selecţie a sportului de performanţă s-a restrâns cu mult, această strategie poate rezolva și această problemă, ba mai mult, ar ajuta mult şi la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. Mijlocul cel mai eficient şi ieftin al luptei împotriva obezităţii şi a bolilor este sportul, mişcarea zilnică.

Creşterea proporţiei populaţiei care face sport în mod regulat poate avea ca rezultat o economisire considerabilă pentru stat şi administraţiile locale prin diminuarea cheltuielilor necesare concediilor medicale, serviciilor sanitare şi compensarea reţetelor.

Începând din copilărie, relaţia permanentă cu sportul poate deveni elementul de bază al dezvoltării personalităţii şi poate avea efecte asupra întregii vieţi a individului şi a societăţii.

Sportul contribuie la adoptarea unor tehnici eficiente de organizare a vieţii şi la formarea sensibilităţii sociale. Prin sport, tineretul poate experimenta importanţa lucrului în echipă, pe lângă faptul că sportul poate deveni terenul realizării de sine. Sportul în natură poate îndeplini un rol evidenţiat şi formarea atitudinii conştiente şi responsabile faţă de mediu.

Economia de sport, poate produce o cifră de afaceri importantă, iar impozitul pe cifra de afaceri este o sursă importantă pentru buget şi pentru economia locală. În afară de aceasta, locurile de muncă apărute în acest sector contribuie la diminuarea şomajului.

Luând în considerare toate cele de mai sus, pe lângă succesul sportului de performanţă care contribuie la creşterea renumelui judeţului, trebuie acordată o importanţă similară şi participării active la activităţi sportive a populaţiei din Vâlcea. Din punctul de vedere al dezvoltării județului, sportul poate îndeplini două funcţii: pe de o parte poate contribui la creşterea gradului de popularitate, recunoaştere şi la intensificarea identităţii prin sportul de performanţă (Ex.HCM Rm.Vâlcea, Chimia Rm.Vâlcea), iar pe de altă parte contribuie la creşterea nivelului de trai a populaţiei prin sportul de masă. Ambele funcţiuni necesită ca fiecare sportiv, specialist, profesor de azi sau de odinioară care a avut rezultate excelente în sport, să fie prezentat ca un model pentru tineretul din municipiu sau judeţ.

Având în vedere legea descentralizării şi faptul că sportul de performanţă trece de la stat la consiliul local, sportul va trebui să fie o prioritate pentru autorităţile locale şi celelalte instituţii din județul Vâlcea, iar mai jos am făcut o analiză a sportului, după care am propus la oportunităţi o serie de idei, proiecte şi programe, prin se poate dezvolta cu mult sportul în Rm.Vâlcea şi în judeţ. O mare parte din aceste idei se pot realiza în termene foarte scurte, dacă există voinţă şi interes, iar o altă parte se poate rezolva într-o perioadă mai mare de timp.

Înainte de a lansa acest proiect de strategie atât de necesar pentru dezvoltarea sportului, sunt convins că el poate şi trebuie îmbunătăţit, mai mult decât atât poate ar trebui supus unei dezbateri publice, pentru ca el să capete o formă mai bună şi cât mai completă.

Despre unele idei se poate spune că sunt imposibile, dar japonezi  spun  ,,că dacă vrei, există cale’’ şi că ,,un drum de 10.000 de km., începe cu un pas’’…

O să încep lucrarea, cu o analiza S.W.O.T. a sportului din Vâlcea, care reprezintă un mijloc de identificare a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităţilor şi a riscurilor, toate acestea fiind necesare în procesul de elaborare a unei strategii.

Este o analiză SWOT un pic atipică, întrucât la Oportunităţi sunt prevăzute aproape toate ideile, proiectele şi programele mele, pentru dezvoltarea sportului din Vâlcea. Am făcut acest lucru pentru a le putea găsi mai uşor, chiar dacă nu sunt puse într-o ordine. Cred că lucrarea putea să fie mult mai bună şi mai complexă, dar puţinul timp pe care l-am avut la dispoziţie şi-a spus cuvântul. Mă bucur că am început, că s-a dat startul cum se spune în sport şi că acum avem un proiect de strategie, pe care vă rog să îl dezvoltaţi şi să îl puneţi în aplicare cât mai urgent, pentru că sportul are mare nevoie de o strategie de dezvoltare.

 

 

ANALIZA S.W.O.T. A SPORTULUI DIN

VÂLCEA

 

 

Sportul pentru toți

Sportul pentru persoane cu dizabilități

Educația fizică şcolară şi universitară

Sportul de performanță

Baza materială

 

 

PUNCTE  TARI

 

 

 • Număr mare de populație şcolară şi universitară;
 • Interes în creştere, al populaţiei, pentru practicarea sportului recreativ;
 • Existenţa unor baze optime pregătirii sportive cu tradiţie;
 • Existenţa unor cluburi sportive cu rezultatele deosebite în plan organizatoric care pot constitui exemple de bună practică;
 • Număr relativ mare al populației active (instituții, şcoli, universități, bănci, întreprinderi) ;
 • Caracterul accesibil şi agreabil al activității fizice perceput la un nivel superior de către populație;
 • Posibilitatea extinderii ofertei serviciilor sportive către populație;
 • Existența unei tradiții de cooperare între primării, consiliile locale, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, cluburi sportive şi ONG‐uri în vederea organizării unor activități sportive în județ;
 • Existența de specialişti cu calificări adecvate în şcoli şi cluburile sportive;
 • Tendința de a menține tradiția organizării unor competiții şcolare;
 • Existenţa unor ramuri sportive cu mare tradiţie care aduc rezultate naţionale şi internaţionale;
 • Infrastructură sportivă dezvoltată permanent în județ;
 • Existenţa asociaţiilor, organizaţiilor sportive;
 • Evenimente, campionate, competiţii sportive de nivel local şi naţional;
 • Existența structurilor sportive de tradiție cu rezultate deosebite pe plan intern şi internațional (C.S. Chimia Rm.Vâlcea);
 • Existența C.N.I.M.B. Rm.Vâlcea şi C.S.S. Rm.Vâlcea, pepiniere de tradiție;
 • Apariția unor cluburi sportive private cu rezultate foarte bune;
 • Participare foarte bună a sportivilor vâlceni la Campionatele mondiale, Campionatele europene şi naţionale din ultimii ani şi cu număr însemnat de sportivi în loturi naționale;
 • Existența unor baze sportive competitive pe plan național (sala sporturilor Traian, stadionul 1 Mai din Zăvoi);
 • Sala Sporturilor Traian din Rm.Vâlcea este printre puţinele, ca standarde si acreditare, din România;
 • Tradiţie, palmares şi rezultate sportive remarcabile obţinute în decursul timpului;
 • Disponibilitatea populaţiei de a practica sporturile de performanţă şi de masă.

 

PUNCTE  SLABE

 

 • Incoerenţă în gestionarea sportului de masă;
 • Lipsa personalului instruit care să contribuie la organizarea acţiunilor sportive;
 • Slaba penetrare a activităţilor sportive în rândul locuitorilor;
 • Alocări reduse de fonduri destinate sportului în bugetele administraţiilor locale;
 • Organizare instituţională şi management sportiv nereformate;
 • Lipsa patinoarelor artificiale, bazinelor de înot acoperite, pârtiilor de schi, sălilor de gimnastică, pistelor de biciclete, lipsa unor baze pentru practicare sporturilor pe apă etc.;
 • Număr redus de ore de educaţie fizică şi de activităţi extra-curriculare sportive în raport cu alte materii;
 • Deficienţe în funcţionarea structurilor sportive;
 • Slaba colaborare între şcoli şi cluburi sportive;
 • Programul foarte încărcat al elevilor, care de multe ori face imposibilă înscrierea copilului la un sport;
 • Sistem deficitar de recompensare a sportivilor şi de salarizare a lucrătorilor din sport;
 • Lipsa unui cadru adecvat pentru practicarea sporturilor, destinat persoanelor cu dizabilități;
 • Lipsa unor programe coerente şi conjugate de atragere a populației spre sport;
 • Raport negativ între spațiile destinate activităților sportive recreative şi alte spații destinate petrecerii timpului liber (baruri, discoteci, restaurante);
 • Dotare materială insuficientă a bazelor care sunt utilizate în acest proces;
 • Implicarea insuficientă a comunității de afaceri din Vâlcea în susținerea sportului şi a sportivilor de performanță;
 • Numirea pe anumite criterii în fruntea instituţiilor sau a serviciilor de sport a unor persoane care nu au experienţă în acest domeniu, lucru care dăunează foarte mult sportului.Trebuie evitată calificarea la locul de muncă a oricărui tip de conducător.
 • Posibilități din ce în ce mai reduse de a menține sportivii şi tehnicienii de mare performanță în Vâlcea;
 • Posibilități reduse de a rezolva problemele sociale ale sportivilor de mare performanță şi ale tehnicienilor (premieri, locuințe, credite, facilități, locuri de muncă);
 • Lipsa asigurărilor medicale, atât de necesare în sportul de performanţă;
 • Insuficiente posibilități de refacere şi recuperare medicală a sportivilor;
 • Lipsa unor parteneriate public‐private reale;
 • Lipsa unei baze de date care să prezinte o situație corectă a stării actuale a sportului din Vâlcea;
 • Număr insuficient de baze sportive în Vâlcea, conform standardelor U.E. ;
 • Lipsa unei activităţi eficiente de formare şi educare a tinerelor speranţe;
 • Lipsa serviciilor de sănătate sportivă;
 • Lipsa unor campanii care să aibe ca teme principale nutriţia, întrucât alimentaţia şi modul de hrană sau mai bine zis obiceiurile alimentare joacă un rol foarte important în viaţa unui tânăr sportiv;
 • Gradul scăzut de promovare al evenimentelor sportive;
 • Problemele accesului şi folosirii infrastructurii sportive din județ;
 • Calitatea nefavorabilă a cooperării şi comunicării;
 • Lipsa unor sporturi printre care şi cele de apă şi de iarnă;
 • Calitatea bazelor existente nu ne permite organizarea de competiții internaționale oficiale (CM, CE, CB);
 • Uzura accentuată a bazelor contravine standardelor de utilizare;
 • Lipsa unei politici de investiţii în domeniul sportului la nivelul comunitar privind

dotările unităţilor sportive;

 • Lipsa bazinelor de înot;
 • Lipsa acţiunilor în zonele special amenajate pentru petrecerea timpului liber (mini-terenuri de sport în comune, sate, cartiere, strazi);
 • Dezvoltare insuficientă a condiţiilor de cazare şi masă pentru sportivii de performanţă;
 • Lipsa unui grup de primire (majorete, dansatori, fanfară) dedicat zilelor festive, vizitelor, acţiunilor sportive oficiale, meciurilor – jocurilor sportive, etc.;
 • Reorganizarea şi adaptarea sistemului sportiv pentru persoanele cu dizabilități, pentru atragerea acestei categorii de persoane către sport;
 • Lipsa unei conlucrări (întâlniri periodice) mai strânse între administraţia județeană, locală, instituţii şi asociaţii care desfăşoară activităţi în domeniu sportiv şi  Cluburi sportive şi organizaţii non-guvernamentale;
 • Lipsa fondurilor destinate premierii sportivilor şi antrenorilor care obţin performanţe sportive la nivel naţional şi internaţional;
 • Lipsa personalului sau a camerelor video care să supravegheze bazele sportive în vederea prevenirii violenţei şi a protejării bazelor sportive;
 • Imposibilitatea legării copilului de la țară de sportul de performanță.

 

OPORTUNITĂŢI

 

 • Înființarea Asociațiilor Sportive Școlare cu personalitate juridică, pentru fiecare unitate școlară din județul Vâlcea. ASȘ-urile, motoarele principale ale sportului;
 • Organizarea anuală a unui Târg de Sport în mai multe zone/orașe ale județului, în care locuitorii mari și mici, să poată vedea și alege la ce sport să se înscrie;
 • Organizarea anuală a unui Festival al Sportului, la care să participe toate echipele din județ pe ramuri de sport, cu scopul de a sărbatorii odată pe an ziua sportului și de a le arăta tuturor că există și tineri care fac ceva util în județ;
 • Extinderea şi marcarea pistelor de bicicletă, precum şi crearea unor centre de închiriere a bicicletelor în mai multe puncte ale oraşelor din județ (Ex. Să închiriezi o bicicletă din nord şi să o poți preda în central sau sudul localității).
 • Înfiinţarea unui sector destinat locuitorilor pasionaţi de role, biciclete şi skateboard;
 • Dotarea parcurilor din județ cu aparate de fitness (bare, stepăre, gantere etc.);
 • Posibilitatea atragerii fondurilor europene în perioada 2017-2020, pentru susţinerea şi dezvoltarea sportului;
 • Valorificarea posibilităţilor oferite de cuplarea sportului, turismului şi agrementului;
 • Dezvoltarea finanţării sportului prin proiecte, fonduri externe şi campanii menite să promoveze activităţile de sponsorizare;
 • Accentuarea rolului educaţiei fizice din şcoli în educaţia sportivă;
 • Conştientizarea istoriei sportului în cadrul populaţiei, prin promovarea valorilor locale;
 • Dezvoltarea infrastructurii sportului de agrement de masă şi de performanţă;
 • Organizarea de evenimente sportive ce vor deveni tradiţionale;
 • Intensificarea rolului massmedia din municipiu în popularizarea modului de viaţă sportiv;
 • Valorificarea în sport a relaţiilor de parteneriat şi colaborare;
 • Organizarea unor evenimente naţionale şi internaţionale;
 • Atragerea specialiştilor pentru ramurile de sport care nu exista la noi;
 • Atragerea de sponsori prin crearea unor facilităţi pentru societatile comerciale care investesc în sport;
 • Întărirea cadrului instituţional dedicat sprijinirii şi susţinerii activităţilor de sport, prin înfiinţarea unei Asociaţii de Devoltare a Sportului.
 • Amenajarea de parcuri dedicate practicării sporturilor în timpul liber pe dealurile din jurul oraşelor – Ex. Capela, Malul Alb etc.
 • Dotarea cu instalaţie nocturnă a stadionului 1 Mai din Zăvoi, pentru ca acesta să fie folosit şi noaptea în diferite ocazii;
 • Construirea unei săli polivalente care să fie folosită atât pentru competiţii sportive cât şi pentru manifestări culturale cu o capacitate de minim 6.000 de locuri. Aceasta se poate construi la Arenele Traian, întrucât există deja acolo 5.000 de locuri construite. Se poate extinde, acoperi cu balon şi lega de sala Traian printr-un tunel. Lângă se pot moderniza cele 4 terenuri de sport (baschet, tenis şi fotbal) prin montarea de covoare sintetice, precum şi spaţiile de acces şi parcare. Mai trebuie reparate gardurile, sitemul de iluminat şi montarea de camere video şi ne rezultă unul dintre cele mai frumoase şi utile centre sportive din ţară;
 • Amenajarea unui parc dotat cu pârtii de sanie, bob, schii pe dealul Capela;
 • Achiziţionarea unei ambulanţe sau asigurarea ei gratuită la toate competiţiile sportive cu risc mare de accidentare, organizate în județul Vâlcea;
 • Organizarea unor acţiuni (propuse de tineri din județ şi cu participare pe scara largă) în locaţii din tot județul (ex. ştrand, parcuri, terenuri, dealul Capela, Malul Alb etc., cu ocazia unor evenimente specifice (Serbările Zăpezii, Zilele Sportului, Zilele oraşului etc.);
 • Creşterea numărului de structuri sportive private;
 • Valorificarea resurselor financiare ale locuitorilor;
 • Implicarea tinerilor şi a foştilor performeri în activităţi de voluntariat pentru organizarea şi promovarea acţiunilor sportive;
 • Înfiinţarea şi susţinerea unor noi centre de copii şi juniori pentru toate ramurile de sport din Vâlcea, pentru lărgirea bazei de selecţie;
 • Promovarea programelor privind sportul de performanţă, sportul pentru toți, sportul pentru persoanele cu dizabilități, sportul şcolar, cu ajutorul mass media, a autorităților locale prin cooptarea societăților comerciale care să se implice în derularea acestor programe;
 • Aducerea sportului cât mai aproape de locuitorii din județul Vâlcea;
 • Acces la programe de surse de finanțare din partea U.E. în perioada 2017-2020;
 • Sprijin social şi politic din partea organelor de conducere județene și locale;
 • Implicarea sponsorilor în susținerea de performanță şi înaltă performanță;
 • Promovarea din partea administrației locale, a politicilor sociale care să aibă ca efect ameliorarea standardelor calității vieții;
 • Posibilitatea ca administrația publică să cuprindă în planurile de urbanism proiecte de baze sportive simple sau complexe (Bazine de înot, săli de sport, centre de recuperare pentru sportive, spaţii de masă şi cazare etc.)
 • Se pot elabora programe de modernizare a bazelor existente cu resurse minime de finanțare;
 • Transformarea Bazei Turistice de langa sala Sporturilor întru-un hotel pentru sportive cu o capacitate de peste 100 de locuri de cazare;
 • Dezvoltare zonei râului Olăneşti, prin creearea unor facilităţi sportive (piste de ciclism, de alergare, tiroliană, măsuţe de şah etc.) sau chiar un frumos loc de promenadă;
 • Dezvoltare zonei râului Olt, prin creearea unor facilităţi pentru sporturile de apă (canotaj, caiac etc.)
 • Organizarea unor cursuri de inţiere şi perfecţionare în diverse activităţi sportive şi de loisir (timp liber);
 • Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni sportive recreative (crosuri populare, drumeţii, acţiuni sportive pentru tineri, festivaluri tematice, actiuni de informare şi consiliere a tinerilor);
 • Dezvoltarea, prin acţiuni specifice, a liberei iniţiative şi a liberei acţiuni în practicarea sportului de agrement;
 • Creearea unei baze de date care să prezinte o situaţie cât mai clară a sportului din județul Vâlcea (Baze sportive, antrenori, instructori, sportivi legitimaţi, nelegitimaţi, cluburi, ramuri de sport, distincţii, rezultate etc.);
 • Promovarea rezultatelor deosebite obţinute la competiţiile de mare anvergură de către sportivii din județul Vâlcea;
 • Rentabilizareabazelor sportive, inclusiv prin intermediul parteneriatelor public – privat;
 • Amenajarea unui Muzeu al Sportului care să promoveze valorile locale, amenajarea unui spaţiu stabil în cadrul Muzeului de Istorie – destinat ca spaţiu sportiv de prezentare a performanţelor sportive la nivel local;
 • Înfiinţarea (reamenajarea) de spaţii pentru practicarea sportului de către persoanele cu dizabilităţi (competiţii sportive, educativ-recreative, cultural etc.);
 • Organizarea de tabere tematice cu profil sportiv (sporturi de echipă, sporturi individuale, turism montan, orientare, cercetăşie, ciclism, alpinism etc.), în taberele noastre din județ (Cozia, Căciulata, Brădișor sau Râmnicu Vâlcea);
 • Montarea unor panouri în toate şcolile şi liceele din județul Vâlcea, pe care să se regăsească toate locurile unde se face sport în zona respectivă, cu programul de antrenament, cu date de contact pentru fiecare ramură de sport;
 • Punerea la dispoziţia locuitorilor din județul Vâlcea, a unor profesori de educație fizică, instructori de Dans, Arte Marţiale (în special exerciţii de respiraţie), cu care să facă mişcare în parcurile din județ, sâmbăta şi duminica dimineaţa, cu titlu gratuit. Recomandat în special persoanelor de vârsta a treia;
 • Înființarea unor clase în cadrul școlilor și liceelor pentru sportivii de performanță;
 • Sprijinirea foștilor sportivi de performanță în scopul reintegrării lor în viața socială, după retragerea din activitate.

 

RISCURI

 

 • Prelungirea crizei economice poate genera diminuarea drastică a resurselor financiare alocate sportului;
 • Scăderea interesului populaţiei pentru practicarea sportului, datoarată lipsei de programe şi proiecte cu teme de sport;
 • Menținerea numărului redus de ore de educație fizică va duce la o populație şcolară sub standardele europene;
 • Lipsa de colaborare între autorităţile județene, locale şi instituţiile de sport privind politicile de dezvoltare a sportului;
 • Trecerea orelor de educație fizică şcolară în cadrul disciplinelor opționale sau facultative;
 • Ignorarea sportului de mare performanţă şi investirea resurselor umane şi materiale numai asupra unor genuri de interes sportiv;
 • Lipsa colaborării între instituţii şi autorităţile locale, ceea ce poate duce la neparticiparea tinerilor la acţiuni, la informare precară (chiar dezinformare).
 • Creşterea ratei de incidență a drogaților, alcoolicilor, fumătorilor ca urmare a dispariției sau diluării priectelor şi programelor sportul pentru toți;
 • Dispariția unor secții pe ramură de sport şi chiar a unor cluburi cu tradiție;
 • Dispariţia bazelor sportive, ca urmare a degradării urmată de schimbarea destinaţiei;
 • Limitarea accesului pe bazele sportive impunându‐se chirii, taxe, utilități;
 • Migrarea sportivilor şi tehnicienilor spre alte structuri şi în alte domenii;
 • Scăderea interesului spectatorilor pentru manifestările sportive în contradicție cu creşterea violenței verbale şi fizice în săli şi pe stadioane;
 • Numirea în funcțiile de decizie din domeniul sportului a unor personae care nu au legătură cu manageamentul sportive, numite pe alte criterii și pentru alte merite;
 • Riscul de a avea o populație din ce în ce mai bolnavă, fapt ce duce la o creștere a cheltuielilor din sănătate. Mai bine săli de sport pline, decât spitale pline.

 

PROBLEME STRATEGICE CU CARE SE

CONFRUNTĂ SPORTUL VÂLCEAN

 

 

 • Personalul necalificat, care se află pe diverse căi, la conducerea multor instituții de sport din județul Vâlcea;
 • Insuficiența bazelor sportive (bazine de înot, săli, terenuri, piste etc.), precum şi dotarea acestora;
 • Lipsa unei săli de sport moderne cu o capacitate de minim 6.000 de locuri în vederea organizării competițiilor de nivel internaţional (campionate balcanice, europene, mondiale etc.);
 • Lipsa unei policlinici sportive dotată cu aparatură modernă în vederea recuperarii rapide a sportivilor în caz de accidente;
 • Subfinațarea activităților sportive de performanță şi de masă;
 • Susținerea insuficientă a sportului pentru toţi şi şcolar;
 • Susţinerea insuficientă a sportului pentru persoanele cu dizabilități.

 

OBIECTIVE STRATEGICE

Principalele domenii ale strategiei generale de dezvoltare a sportului din Rm.Vâlcea, sunt:

 • Sportul pentru toți
 • Sportul pentru persoane cu dizabilități
 • Sportul de perfomanță
 • Sportul şcolar

 

 

SPORTUL PENTRU TOȚI

 

 

În cadrul petrecerii timpului liber sportul nu primeşte prioritate în raport cu televizorul, activitate pe care adulţii o petrec cel mai mult timp al zilei. Cetăţenii explică dispoziţia redusă de a practica sport cu lipsa timpului liber şi cu numărul restrâns al posibilităţilor.

Majoritatea sportivilor de agrement nu fac antrenamente într-un cadru organizat deşi la nivelul județului au apărut posibilităţi sportive oferite de prestatori specializaţi (săli de fitness, terenuri de sport), însă s-a redus numărul posibilităţilor sportive gratuite, accesibile tuturor. Astfel, posibilitatea de a face sport poate deveni privilegiul persoanelor care îşi permit financiar această activitate, pentru celelalte categorii este necesar asigurarea infrastructurii de bază favorabile activităţilor sportive (Ex.Dotarea parcurilor de pe lângă blocuri cu aparate de fitness).

Măsura dezvoltării/extinderii sportului de agrement este influenţată şi de faptul că în

momentul de faţă angajatorii nu au recunoscut faptul că ocrotirea sănătăţii angajaţilor este un interes comun, al cărui mijloc de realizare poate fi reprezentat de activităţile sportului de agrement. S-ar putea mobiliza mase importante cu ajutorul unor posibilităţi sportive

organizate de angajatori, fapt care pe lângă ocrotirea sănătăţii ar avea un efect pozitiv şi asupra productivităţii şi spiritului de echipă al angajaţilor.

Valorificarea turistică a sportului de agrement momentan este doar probabilă, nu este la nivelul posibilităţilor. Turismul sportiv existent nu se conformează la cererile existente, şi în momentul de faţă există numai idei în ceea ce priveşte conectarea acestora într-un sistem judeţean şi creşterea gradului de utilizare al acestora.

Există iniţiative în ceea ce realizarea pistelor de ciclism, turism cu căruţa şi a potecilor

tematice, alei de promenadă, însă este redus numărul investiţiilor de acest gen (construire de complexuri sportive, clădiri multifuncţionale), şi nu este frecventă nici colaborarea dintre agenţii turistici şi prestatorii de servicii sportive.

Pentru dezvoltarea fizică armonioasă a populaţiei, promovarea valorilor sportive şi cultivarea apetitului pentru recreere la toate vârstele trebuie avută în vedere:

 • Creşterea numărului de acțiuni sportiv‐recreative atât la nivel local cât şi județean;
 • Atragerea unui număr sporit de participanți la acțiunile sportiv‐recreative;
 • Extinderea şi diversificarea ofertei de servicii sportive către populație, specifice sportului pentru toți;
 • Dezvoltarea activității competiționale şcolare şi universitare, promovarea valențelor educative ale sportului, precum şi selecționarea tinerilor pentru sportul de performanță;
 • Extinderea şi marcarea pistelor de bicicletă, precum şi crearea unor centre de închiriere a bicicletelor în mai multe puncte ale oraşului (Ex. Să închiriezi o bicicletă din nordul orașului şi să o predai în centrul sau sudul orașului).

 

SPORTUL PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

 

Reorganizarea sistemului sportului pentru persoanele cu dizabilități de către instituţiile şi organizaţiile locale şi judeţene şi elaborarea programelor de activităţi ale acestora, adecvate diferitelor tipuri de dizabilități.

Întărirea parteneriatului cu organul administraţiei publice centrale de specialitate pentru persoane cu dizabilități, în vederea susţinerii activităţii sportive a persoanelor cuprinse în această categorie de protecţie socială.

Elaborarea unui program județean și local, dedicat sportului pentru persoanele cu dizabilități, în care să se prevadă minim condiţiile oferite pentru practicarea diverselor ramuri de sport, în cadru organizat, precum şi posibilitatea practicării sportului de performanţă a acestei categorii de persoane.

Amenajarea de locuri speciale pentru practicarea sportului de către persoanele cu dizabilități.

Cooptarea de specialişti, care să pregătească şi să organizeze acţiuni sportive dedicate persoanelor cu dizabilități.

Elaborarea unor proiecte şi programe prin care să încurajeze practicarea exercitţiilor fizice şi a sportului de către persoane cu dizabilități fizic, senzorial, psihic și mixt, în scopul dezvoltării personalităţii şi integrării sociale a acestora.

Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în vederea participării la competiţiile naţionale şi internaţionale destinate persoanelor cu dizabilități.

 

 

SPORTUL ŞCOLAR

 

 

Este dovedit faptul că activitatea sportivă din copilărie are un efect pozitiv asupra dispoziţiei de a practica sport la maturitate. Aşadar educaţia fizică şi sportul şcolar reprezintă o ocazie unică şi de nerepetat în formarea modului de viaţă sportiv al categoriilor de vârstă receptive.

Majoritatea elevilor desfăşoară activităţi sportivă în cadrul orelor de educaţie fizică din programul şcolar şi în activităţile extraşcolare, aşadar aceasta ar fi platforma ideală pentru conştientizarea importanţei sportului şi al modului de viaţă sănătos.

Scopul principal/primordial orei de educaţie fizică şi sport este dezvoltarea mişcării corporale a copiilor, asigurarea unei condiţii fizice favorabile, în timp ce activităţile sportive ale elevilor îndeplinesc roluri de activităţi de agrement asigurând posibilităţi sportive plăcute. Este regretabil însă că majoritatea elevilor fac mişcare exclusiv în cadrul orelor de educaţie fizică şi sport. Printre principalele cauze ale acestui fapt se întâlnesc lipsa de motivaţie a profesorilor de educaţie fizică, şi greutăţile financiare şi administrative. Activităţile sportive din afara orelor şcolare depind într-o măsură considerabilă de atitudinea/modul de abordare al profesorilor de educaţie fizică şi pot fi percepute ca excepţii îmbucurătoare.

Odată cu creşterea vârstei scade intensitatea sportivă. În trecut singura concurenţă a sportului a fost învăţatul astăzi datorită multiplelor posibilităţi de petrecere a timpului liber elevii fac mai puţină mişcare (calculator, televizor, club etc.).

Principalele măsuri de dezvoltare a sportului şcolar sunt:

 • Înființarea Asociațiilor Sportive Școlare cu personalitate juridică, pentru fiecare unitate școlară din județul Vâlcea. Având personalitate juridică ASȘ-urile pot scrie programe, pot avea venituri proprii, pot primii finanțări de la consiliile locale etc.;
 • Menținerea unei bune colaborări a Consiliului Județean, a consiliilor locale și a instituțiilor de sport din județul vâlcea cu Inspectoratul Şcolar Județean Vâlcea;
 • Sprijinirea activității Federației Sportului Școlar şi Universitar;
 • Promovarea sportivilor absolvenți ai structurilor sportive şcolare către cluburile sportive de performanță;
 • Acordarea de facilități (alimentații de efort, cofinanțare de competiții, premieri, echipament, cantonamente, medicamentaţie de effort, abonamente de transport etc.) sportivilor componenți ai structurilor sportive şcolare;
 • Orientarea absolvenților către Facultăţile de Educație Fizică, Şcoala Națională de Antrenori;
 • Admiterea în competițiile organizate sub egida Campionatului național al liceelor a structurilor sportive deținătoare de C.I.S.;
 • Dezvoltarea ofertei educaționale privind sportul;
 • Reinițierea competițiilor sportive interşcolare la nivel local şi la nivel județean pentru sportivii nelegitimaţi;
 • Elaborarea unui program ,,Fiecare şcoală, o clasă sportivă’’;
 • Stimularea înfiinţări echipelor de majorete şi organizarea de concursuri între acestea, cu scopul de a implica cât mai mulţi tineri în activitatea sportivă şi de a se promova imaginea şcolilor din județul Vâlcea;
 • Interzicerea închiderii sălilor de sport pe perioada vacanțelor școlare. Nu este normal ca 3 luni de vară sala de sport din comună sau oraș să fie închisă, iar copii să nu aibă posibilitatea să facă mișcare în mod organizat;
 • Introducerea în şcoli a sportului (ramuri de sport – ex. Karate sau Dans Sportiv) ca şi materie opţională, cu sprijinul directorilor, fără a mai păstra ore pentru completarea unor catedre.  Acest proiect poate da cu siguranţă posibilitatea tuturor copiilor să facă sport organizat, fără bani. În această ordine de idei, acest proiect poate să creeze întreceri, competiţii şi campionate pe şcoli la toate sporturile, contribuind activ la îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şcolare şi la creşterea bazei de selecţie a sportului de performanţă.

 

Foarte important este şi programul şcolar al copilului. Dacă un copil are 6-7 ore pe zi, teme, meditaţii, practic lui nu îi mai rămâne nici timp de odihnă sau joacă, dar să mai avem pretenţia ca el să facă sport în mod organizat. Trebuie discutată cu Inspectoratul Şcolar această problemă importantă şi găsită o soluţie în favoarea copilului, altfel foarte mulţi elevi nu vor avea şansa să practice un sport în mod organizat.

Proiectul nu afectează orele de sport obligatorii, atât de necesare şi din ce în ce mai puţine, iar implementarea lui se poate accelera şi cu o discuţie deschisă între reprezentanţii instituţiilor de sport şi cei ai instituţiilor de învaţământ, cu scopul de a se încheia parteneriate reale şi durabile în interesul sportului şi al învăţământului.

 

 

SPORTUL DE PERFORMANŢĂ

 

 

Iată câteva idei de susţinere şi dezvoltare a sportului de performanţă:

– Printre problemele generale ale sportului de performanţă apare şi lipsa banilor sau numărul redus al sponsorilor. Este vitală găsirea unei modalităţi de finanţare substanţială a tuturor sportivilor (antrenamente, cantonamente, echipamente, medicamentaţie de efort, asigurări medicale, deplasări în competiţii, navetă, premieri etc.), care ne reprezintă județul şi participă la campionatele naţionale sau internaţionale;

–  Trebuie avută în vedere dezvoltarea ofertei sportive de performanță, precum şi susținerea selecției, pregătirii şi promovării copiilor şi juniorilor;

– Elaborarea calendarului județean competițional trebuie întocmit în baza calendarului sportiv central al M.T.S. şi al Federaţiilor Sportive Naţionale;

–   Corelarea ofertei sportive de performanță locale cu instituțiile de performanță din județul Vâlcea;

–   Susținerea pregătirii sportivilor de înaltă performanță din județul Vâlcea;

– Supraveghere, control şi sprijin acordat sportivilor nominalizați la loturile naționale;

– Redefinirea sporturilor prioritare şi încurajarea acestora indiferent dacă sunt olimpice sau neolimpice, pentru că munca este aceiaşi şi toate sporturile sunt la fel de importante;

– Realizarea unei colaborări reale între unitățile sportive juvenile şi cele de înaltă performanță;

–  Ridicarea standardului de performață ;

– Atragerea unor competiţii de nivel european şi mondial în municipiul Râmnicu Vâlcea, cu scopul promovării sportului la nivel local dar şi ca şi un mijloc de dezvoltare economică locală;

– Păstrarea în comunitate a acelor sportivi, care în competiţiile naţionale sau internaţionale au obţinut performanţe notabile;

– Sportul de performanţă necesită aplicarea măsurilor de eficientizare a utilizării timpului (scheme de antrenament, proceduri, tehnici noi etc.), cerându-se specialiştilor din sport să asigure un nivel tot mai ridicat de rigurozitate ştiinţifică şi implicit de eficienţă sportivă.

 

Eu sper, că am expus cât mai clar aceste idei, dar dacă sunt nelămuriri, puteţi să îmi solicitaţi punctul de vedere la tel. 0721.713.725; 0758.275.746 sau pe e-mail pauldinu2000@yahoo.com. Am folosit la elaborarea acestei strategii câteva idei din materiale publicate pe internet şi câteva citate din strategia naţională, la care am lucrat şi care nu s-a aplicat, precum şi un citat din Carta Albă a Sportului.

 

Această strategie poate fi completată şi modificată… este un punct de plecare…

 

 

 

Maestru Emerit al Sportului şi Antrenor Emerit

Campion Mondial, European şi Naţional de Karate

Cavaler al Ordinului Meritul Sportiv

fost Director Executiv al D.J.S.T.Vâlcea și C.S. CHIMIA Rm.Vâlcea

 

Jr. PAUL DINU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *