Primăria Ştefăneşti angajează referent, treapta debutant

Primăria Comunei Ştefăneşti, judeţul Vâlcea, anunţă scoaterea la concurs a postului vacant de referent, treapta debutant în cadrul compartimentului de administrare a domeniului public – privat, mediu, investiţii şi administrativ personal contractual, aflat în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Ştefăneşti, judeţul Vâlcea în data de 03.11,2017, ora.10.00 – proba scrisă şi 06.11.2017 ora 10.00 – proba interviu. Ambele probe vor avea loc la sediul Primăriei Comunei Ştefăneşti, judeţul Vâlcea.

Dosarele se pot depune la sediul Primăriei Comunei Ştefăneşti, judeţul Vâlcea în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea  aIII-a.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt:    

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

 1. a) Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
 2. b) cunoştinţe operare calculator;
 3. c) abilitaţi de comunicare;
 4. d) disponibilitate pentru lucru peste program.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Ştefăneşti, judeţul Vâlcea şi va avea 3 etape: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Ştefăneşti sau la tel. 0250830495 sau pe adresa de e-mail primariastefanesti@vahoo.com.

Persoana de contact: Pătraşcu Dumitra.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *