APAVIL SA – ANUNȚ ANGAJARE

SC APAVIL SA,  cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de:

 • consilier al Directorului general pentru relatia cu A.D.I. APA Vâlcea, UAT – urile și alte instituții publice și de stat, societăți comerciale
 • consilier al Directorului general pe probleme economice;

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale

 1. Să dețină cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Să cunoască limba română, scris și vorbit;
 3. Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Să dețină capacitate deplină de exercițiu;
 5. Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Să îndeplinească condițiile de studii sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

Condiții specifice:

 • Pentru consilier al Directorului general pentru relatia cu clientii, ADI APA Valcea, UAT – urile si alte institutii publice si de stat, societati comerciale;
 1. Studii – absolvent studii superioare de Managementul Afacerilor, Management, Marketing în Afaceri Economice.
 2. Experienţă în posturi similare in cadrul altor societati comerciale sau in administratia publica centrala /locala;
 3. Abilități de comunicare;
 4. Capacitate de coordonare;
 5. Disponibilitate pentru lucrul peste program;
 6. Cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office)
 • Pentru consilier pe probleme economice al Directorului general;
 1. Studii – absolvent studii superioare economice
 2. Experienţă minim 5 ani domeniu economic, analiza economica-financiara, expertiza contabila, consultanta si audit financiar;
 3. Abilități de comunicare;
 4. Capacitate de coordonare;
 5. Disponibilitate pentru lucrul peste program;
 6. Cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office)

 Dosarul de Concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si copie după carnetul de muncă sau acte doveditoare ale experientei in domeniu (extras revisal/adeverinta);
 4. cazierul judiciar;
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 6. curriculum vitae, model European;
 7. Recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj).

            Concursul se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în 18.06.2018 ora 1400;
 • proba scrisă va avea loc în data de 21.06.2018, ora 0900;
 • interviul va avea loc în data de 21.06.2018, ora 1200.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 15.06.2018

ora 1200, la Registratura  APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Concursul va avea loc la sediul APAVIL.

Informații suplimentare: Program de lucru:           luni-joi, între orele 0700 – 1530

vineri, între orele 0700 – 1300,

Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.

BIBLIOGRAFIE

Pentru consilier al Directorului general pentru relatia cu clientii, A.D.I. APA Vâlcea, UAT – urile și alte instituții publice și de stat, societăți comerciale

 1. Legeaserviciilorcomunitare de utilităţipublice nr.51/2006, republicată cu modificărileşicompletărileulterioare;
 2. Legeaserviciului de alimentare cu apăşicanalizare nr.241/2006 republicată;
 3. OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

BIBLIOGRAFIE

    Pentru consilier pe probleme economice al Directorului general

 1. Legea contabilităţii nr. 82/1991-republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare completate cu prevederile Hotărârii nr.395/2006
 3. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare referitoare la contractele de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
 5. Ordonanţa nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv – republicată şi completată cu Legea nr. 84/2003;
 6. OMFP nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Calendarul concursului:

15.06.2018 ora 1200 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați
18.06.2018 ora 1400 selecția dosarelor de concurs si afișarea rezultatelor selecției dosarelor
19.06.2018 ora 1400 termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
20.06.2018 ora 1400 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
21.06.2018, ora 0900 proba scrisă
21.06.2018, ora 1200 interviul
22.06.2018, ora 1200 afișarea rezultatelor
25.06.2018, ora 1400 termenul limită pentru depunerea contestațiilor
26.06.2018, ora 1500 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale la sediul APAVIL și pe site-ul www.apavil.ro

Informații suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.

Program de lucru:luni-joi, între orele 0700 – 1530 vineri, între orele 0700 – 1300,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *