APAVIL SA – ANUNȚ: privind scoaterea la concurs a următorului post – 1 post laborant , pentru Laborator Apa –Statie tratare Rm -Valcea

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

 1. Să dețina cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. Să cunoasca limba română, scris și vorbit;
 3. Să îndeplineasca vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. Să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 5. Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. Să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice:

 1. Studii medii – liceu cu profil  Chimie , Protectia Mediului, Stintele Naturii, Chimie Alimentara,  absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. Certificat de calificare profesionala – laborant;
 3. Abilități de comunicare;
 4. Disponibilitate pentru lucrul peste program;
 5. Cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel), Interner Explorer;

 

Dosarul de Concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 4. Cazierul judiciar;
 5. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 6. Curriculum vitae, model European.

Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va desfășura în doua  etape succesive, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 07.2018;
 • proba scrisă si proba practica se vor sustine   în data de 12.07.2018;
 • Proba scrisa va avea loc la sediul APAVIL ,  Carol I, nr.3-5.
 • Proba practica se va sustine in cadrul Laboboratorului Apa-Statie Tratare Rm- Valcea , situat in Rm- Valcea , Str. Cimpului , Nr. 17 ( langa Centrul de Afaceri  Flandra ).

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 06.07.2018 ora 1200, la Registratura societatii  APAVIL SA,  str. Carol I, nr.3-5.

Informații suplimentare:

Program de lucru                    luni-joi, între orele 0700 – 1530

vineri, între orele 0700 – 1300,

Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739580, interior 22.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURS

Tematică

 1. Analize de apa , preparare reactivi si gestionarea  echipamentelor  de lucru.

Bibliografie :

 1. Legea 458/2002 republicata in anul 2011 , privind calitatea apei potabile;
 2. Manescu –Microbiologie sanitara , Editura medicala;
 3. E. Pincovschi , ing. E. Tonca – Indrumatorul laborantului chimist-Editura tehnica

CALENDARUL CONCURSULUI

06.07.2018 ora 1200 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați
09.07.2018 ora 1500 selecția dosarelor de concurs si  afișarea rezultatelor selecției dosarelor
10.07.2018 ora 1200 termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor
11.07.2018 ora 1200 soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora
12.07.2018 ora 0900 proba scrisă
12.07.2018 ora 1400 proba practica
13.07.2018 ora 1200 afișarea rezultatelor probei scrise si probei practice
16.07.2018 ora 1200 termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind proba scrisă si proba practica
17.07.2018 ora 1400 soluționarea contestațiilor privind proba scrisă si proba practica
18.07.2018  ora 1400  afișarea rezultatelor finale la sediul  societatii APAVIL și pe

site-ul www.apavil.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *