Activitatea Consiliul Județean Vâlcea în perioada februarie-martie

În perioada februarie-martie, Consiliul Județean Vâlcea a adoptat mai multe proiecte importante pentru județul nostru. Mai jos puteți consultat toate hotărârile aprobate de CJ Vâlcea în ultimele două luni.

 

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA, ÎN LUNA FEBRUARIE 2019

– Hotărârea nr. 22 privind rectificarea Anexei nr.1 la – Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.2 din 31 ianuarie 2019.

– Hotărârea nr. 23 privind aprobarea execuţiei Bugetului propriu al Judeţului Vâlcea, a Bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 decembrie 2018.

– Hotărârea nr. 24 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi contribuţia lunară datorată Centrului de Asistenţă Medico – Socială Lădeşti de beneficiarii serviciilor medico- sociale şi/sau de susţinătorii legali ai acestora pentru anul 2019.

– Hotărârea nr. 25 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul 2019.

– Hotărârea nr. 26 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea.

– Hotărârea nr. 27 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti.

– Hotărârea nr. 28 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea.

– Hotărârea nr. 29 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Turism, Agrement şi Servicii,începând cu data de 1 februarie 2019.

– Hotărârea nr. 30 privind darea în administrarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea a unor bunuri aflate în domeniul privat al judeţului Vâlcea.

– Hotărârea nr. 31 privind majorarea valorii de inventară unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al judeţului Vâlcea.

– Hotărârea nr. 32 privind aprobarea principalelor caracteristici şi indicatorii tehnico – economici faza: documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale drum acces Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu“, comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea.

– Hotărârea nr. 33 privind modificarea anexei la – Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 241 din 18 decembrie 2018.

– Hotărârea nr. 34 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al judeţului Vâlcea, în vederea scoaterii din funcţiune.

– Hotărârea nr. 35 privind declararea de interes public judeţean a unor bunuri şi darea lor în administrarea Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”

– Hotărârea nr. 36 privind modificarea Anexei I la – Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 89/ 30.05.2018 privind aprobarea înfi­inţării Serviciului public de turism, agrement şi servicii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investiţii „Mirajul – Oltului extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimănesti – Căciulata” – cod SMIS 14.921.

– Hotărârea nr. 37 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1.472 mp, proprietate publică a judeţului Vâlcea, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu nr.3, judeţul Vâlcea, în scopul construirii unui centru de radioterapie.

– Hotărârea nr. 38 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APA VÂLCEA, să aprobe primirea Comunei Grădiştea în Asociaţie, retragerea Comunelor Orleşti şi Slătioara din Asociaţie, modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei, precum şi împuternicirea Preşedintelui Asociaţiei să semneze actele adiţionale la acestea.

– Hotărârea nr. 39 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe prelungirea mandatului administratorilor provizorii începând cu data de 22 martie 2019 până la finalizarea procedurii de selecţie.

– Hotărârea nr. 40 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 193 din 30 august 2017, privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare.

– Hotărârea nr.41 privind desemnarea reprezentantului acţionarului Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea S. A. şi aprobarea contractului de mandat al acestuia.

HOTARARI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN VALCEA, IN LUNA MARTIE 2019

– Hotărârea nr. 42 privind repartizarea sumelor din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019, conform Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019.

– Hotărârea nr. 43 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 18.862 mii lei, din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art.6, alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr.50/2019, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019.

– Hotărârea nr. 44 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2019 şi estimări pe anii 2020-2022.

– Hotărârea nr. 45 privind rectificarea Anexei nr.l la – Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare.

– Hotărârea nr. 46 privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea şi a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie “Constantin Anastasatu” Mihăeşti, pe anul 2019.

– Hotărârea nr. 47 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. CETPREST S.R.L Berbeşti.

– Hotărârea nr. 48 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea.

– Hotărârea nr. 49 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2019.

– Hotărârea nr. 50 privind aprobarea prelungirii duratei “Protocolului de colaborare pentru realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale”, prin Act adiţional.

– Hotărârea nr. 51 privind majorarea valorii de inventară unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al judeţului Vâlcea.

– Hotărârea nr. 52 privind aprobarea vânzării unui imobil – construcţie aparţinând domeniului privat al judeţului Vâlcea, situatîn comuna Alunu, judeţul Vâlcea, către proprietarul terenului pe care acesta este amplasat.

– Hotărârea nr. 53 privind darea în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăti şi Inspecţie Socială Vâlcea, a unui spaţiu..

– Hotărârea nr. 54 privind declararea de interes public judeţean a unui bun şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea.

– Hotărârea nr. 55 privind modificarea statului de funcţii al Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”.

– Hotărârea nr. 56 privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.

– Hotărârea nr. 57 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului doamnei Doina Gănescu, managerul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea.

– Hotărârea nr. 58 privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2018 a managementului domnului Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea.

– Hotărârea nr. 59 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului domnului Claudiu Aurel Tulugea, managerul Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea.

– Hotărârea nr. 60 privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2018 a managementului domnului Dumitru Antonie Chelcea, managerul Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu” .

– Hotărârea nr.61 privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2018 a managementului domnului Alin Constantin Pavelescu, managerul Centrului Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea.

– Hotărârea nr.62 privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea.

– Hotărârea nr. 63 privind constatarea încadrării în funcţia contractuală de conducere vacantă de Director al Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, pe perioadă nedeterminată, prin numirea domnului Dumitrică Bogdan, prin concurs.

– Hotărârea nr. 64 privind constatarea încadrării în funcţia contractuală de conducere vacantă de Şef al Serviciului Public de Turism, Agrement şi Servicii, pe perioadă nedeterminată, prin numirea domnului Dimoiu Constantin, prin concurs.

– Hotărârea nr.65 privind soluţionarea plângerii prealabile formulată de numitul Gheorghe Nicolae.

– Hotărârea nr. 66 privind desemnarea managerului interimar al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, până la data încheierii contractului de management cu câştigătorul concursului de proiecte de management.

– Hotărârea nr. 67 pentru aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale Locale Vâlcea pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme de violenţă asupra copiilor (diferite forme de agresiune, neglijare, exploatare în scopuri economice ori sexuale, trafic etc) şi violenţa în familie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *